УМТ

Всеукраїнський конкурс рефератів матеріалознавчої тематики
серед студентів 1-3 курсів вищих навчальних закладів

Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича (УМТ) запрошує студентів 1-3 курсів вищих навчальних закладів, які не мають досвіду наукової роботи в галузі матеріалознавства, взяти участь у конкурсі рефератів.

 

Теми рефератів можуть бути пов’язані з будь-якими аспектами матеріалознавства, включаючи нові матеріали, властивості матеріалів, їх виробництво, застосування та модифікацію.

 

Конкурс відбудеться в два етапи:

І етап: подання електронних копій своїх рефератів до 31 липня 2023 р. 31 серпня 2023 р.

ІІ етап:  онлайн захист фіналістами своїх конкурсних робіт перед журі – вересень 2023 р.

 

Робоча мова конкурсу: українська.


Співорганізатори: 

 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 

 • Луцький національний технічний університет 

 • Миколаївський національний аграрний університет

Що потрібно для участі:

   1. Обліковий запис Google
   2. Студентський квиток (фото або скан для завантаження)
   3. Реферат у форматі PDF згідно вимог (див. нижче) 
   4. Заповнена форма подачі роботи (користуватись обліковим записом Google):

Нагороди

Всі учасники конкурсу гарантовано отримають сертифікат учасника, а переможці – цінні призи, а саме:

 1-е місце:
      – Клавіатура механічна Hator Skyfall Pro з логотипом УМТ
      – Сертифікат переможця
2-е місце:
      – Клавіатура механічна Hator Starfall / бездротова Logitech K380 з логотипом УМТ
      – Сертифікат переможця
3-є місце:
      – Миш дротова Hator Pulsar / бездротова Logitech Pebble з логотипом УМТ
      – Сертифікат переможця

Всі учасники конкурсу можуть ознайомитись з критеріями,  за якими будуть оцінюватись їх реферати (див.нижче)

Вимоги до рефератів, що подаються на конкурс

   1. Реферати, що подаються на конкурс УМТ повинен мати характер самостійних досліджень з узагальнення літературних джерел щодо актуальних проблем матеріалознавства.
   2. Реферат повинен складатися зі вступної частини, основної частини та висновків та літератури. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, проводиться аналіз досліджень останніх років, а також публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи.
   3. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад зібраних та узагальнених матеріалів за темою реферату. 
   4. У тексті реферату повинні бути роз”яснення всіх позначень, що зустрічаються, за винятком загальновживаних. Позначення, використані в формулах, повинні бути описані безпосередньо після формули, в якій вони зустрічаються вперше в даній статті, за винятком випадків, коли вони описані раніше в тексті. Якщо в індексах змінних або виразів вживаються скорочення, їх зміст повинен бути пояснений в тексті, або мають бути чіткими, наприклад, Tкр.- температура кристалізації. 
   5. Текст реферату повинен бути ретельно відредагований і надрукований через 1,5 інтервали з полями: праве – 10 мм; верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, При комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт гарнітури “Times New Roman” (або його найближчий аналог, якщо підготовка роботи здійснюється не в системі Windows) висотою 12 пт.
   6. Хімічні формули набирають прямим шрифтом.
   7. На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті, яке має передувати відповідній таблиці або рисунку.
   8. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування. Загальний обсяг повинен бути не меншим  за 10  сторінок.
   9. Реферат повинен супроводжуватися списком використаних джерел та літератури. 
   10. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Літературу оформляти згідно ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів міжнародних видань з природничих наук (Springer Vancouver, Nature, IEEE та ін.).
   11. Література, що подається в кінці публікації, повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті реферату.

Критерії оцінювання рефератів

п/н

Показники, за якими оцінюється конкурсна робота

Максимальна оцінка

1.

Обсяг реферату не менше 10 сторінок

1

2.

Список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел

1

3.

В рефераті представлено схеми і (або) розрахунки і (або) графічний матеріал

1

4.

Проблема, яка розглядається в рефераті, викладена повно, послідовно, логічно

2

5.

Рисунки, схеми, графіки виконані якісно

2

6.

В рефераті наведено шляхи вирішення представленої проблеми за кордоном

2

7.

В рефераті присутні висновки, які викладені лаконічно і структуровано

3

8.

Тема реферату актуальна, сформульована чітко, лаконічно та зрозуміло

3

9.

Робота є оригінальною з нестандартними підходами

5

У разі виникнення питань звертайтесь, будь ласка, за адресою youth@umrs.org.ua